OlliPusa

Kysymyksenasettelu EU-kansanäänestyksessä

Kun kirjoitin jutun EU-kansanäänestyksen välttämättömyydestä, kaksi kysymystä nousi
esille.

Ensiksi on kysytty, milloin kansanäänestys tulisi pitää?

Ja toinen kysymys on ollut mitkä ovat äänestyksen vaihtoehdot? Kysymyksenasettelulla voidaan olennaisesti vaikuttaa äänestyksen tulokseen  ja manipuloida tulosta.

1. Äänestyksen ajankohta

Milloin kansanäänestys EU:sta pitäisi järjestää? Pääministeri Katainen on selvästi ilmaissut vastustavansa koko kansanäänestystä. Niiden tuloksethan ovat vaikeasti ennustettavissa. Oletettavasti tämä linja pitää, vaikka EK vaihtaisikin Kataisen johonkin toiseen. Muu hallitus on ollut silmiinpistävään hiljaa asiasta.

Oppositiopuolueista suurempi eli persut ovat ilmoittaneet kannattavansa kansanäänestystä EU:sta. Mutta ajankohdasta tai äänestyksen konkreettisista vaihtoehdoista ei ole paljoa kerrottu. Puheenjohtaja Soini on kannattanut Britannian linjaa. Siellä halutaan neuvotella ehdot uusiksi ja sitten järjestää kansanäänestys EU:ssa pysymisestä.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on ilmoittanut vaativansa kansanäänestystä, jos EU:sta tehdään liittovaltiota. Mutta auki on kysymys milloin?  Keskusteluissa on paljon pohdittu sitä, että EU:sta tehdään liittovaltiota huomaamatta ottamalla pieniä askeleita kohti liittovaltiota, mutta kertomatta mitä oikeasti ollaan tekemässä:

http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2012/08/23/otit-vain-pienia-askeleita-ja-olet-liittovaltiossa/201236102/12

Tässä asiassa jää epäselväksi, milloin Sipilän mukaan pitäisi järjestää kansanäänestys ja ottaa kantaa liittovaltioon? Jos liittovaltio virallisesti julistetaan joskus vuosien päästä, ollaan ehkä jo niin pitkällä, että sitoumusten purkaminen käy vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Joudutaan
liittovaltioon huomaamatta, vaikka sinne ei haluttaisi.

Jos tällainen on Sipilän käsitys EU-kansanäänestyksestä, on se melko puhdasta huijausta ja populismia. Liittovaltioon pitää ottaa kantaa ennen kuin sinne on peruuttamattomasti ajauduttu ja tuon kannanoton tulee olla johtavana teemana Suomen toiminnassa EU:ssa.

Kun EU:ssa on jo keskusteltu ja vaadittu liittovaltiorakenteiden vahvistamista euron pelastamiseksi, on tuon kansanäänestyksen aika nyt mahdollisimman pian. Sen tulos olisi ohjenuorana Suomen johdon ja neuvottelijoiden toiminnalle tulevaisuudessa.

2. Kansanäänestyksen vaihtoehdot

Kansaäänestyksessä olisi eri vaihtoehtoja, joiden sisältö kuvattaisiin kansalaisille laajasti.
Sitä varten varattaisiin aikaa eri vaihtoehtojen esittelyyn. Seuraavassa esittelen kolme erilaista vaihtoehtoa, jotka voisivat olla vaihtoehtoina kansanäänestyksessä:

A) Suomi eroaa EU:sta ja hakeutuu samanlaiseen ETA-jäsenyyteen tai vastaavaan sopimukseen kuin Norja ja Sveitsi.

Tässä vaihtoehdossa Suomi ei osallistu EU:n päätöksentekoon. Kauppa- , tulli- ym. sopimusten vastapainoksi Suomi joutuu maksamaan jonkinlaisen korvauksen EU:lle. Korvaus olisi oletettavasti joitakin satoja miljoonia euroja vuodessa. EU:n direktiivit eivät suoraan koske Suomea, mutta voivat vaikuttaa Suomeenkin tehtyjen sopimusten kautta. Tässä vaihtoehdossa Suomi luopuu eurosta ja ottaa käyttöön oman valuutan.

B)  EU valtioiden välisenä liittona. Perusrakenteeltaan EU pysyisi valtioiden välisenä liittona. Suomi olisi jäsen ja sitä kautta osallistuisi päätöksentekoon omalla (hyvin pienellä) painollaan.
EU:n budjetti pidetään pienenä suhteessa BKT:hen ja vaihtoehdossa Suomi pysyy EU:ssa nettomaksajana. Suomen nettomaksuosuus pysynee aika pitkään alle 1 miljardia euroa vuodessa. Jos euroa käyttäviä maita velvoitetaan sitoutumaan vaihtoehtoon C), Suomi eroaa eurosta ja ottaa käyttöön oman valuutan.

Tämän vaihtoehdon yksityiskohtia ei tiedetä, koska Britannia vaatii neuvotteluja juuri tästä vaihtoehdosta ja aikoo järjestää kansanäänestyksen nimenomaan vaihtoehtojen A) ja B) välillä. Britannian vaatimat muutokset merkitsevät oletettavasti EU:n byrokratian karsimista ja vastaavasti sen jäsenmaille antamien yksityiskohtaisten määräysten vähentämistä.

Yksityiskohdat vaihtoehdosta tiedetään vasta, kun Britannian kanssa on käyty neuvottelut. Mahdollisesti malliin kuuluu, että joidenkin asioiden suhteen jäsenmaille jäisi valinnan mahdollisuus kuuluvatko järjestelyyn vai eivät (esim. Schengen sopimus). Tätä vastaavassa tilanteessa ovat nyt mm. Britannia, Ruotsi ja Tanska.

C) EU:sta tehdään liittovaltio. Mitä tässä konkreettisesti tarkoitetaan liittovaltiolla? En nyt puhu muodollisista symboleista kuten lipuista ja hymneistä vaan konkreettisemmista asioista. Yritän kuvata liittovaltiota tarkemmin kuin muita vaihtoehtoja, koska sen sisältö on aina jätetty kertomatta. Liittovaltio ei tällaiseksi tulisi kerralla vaan ajan kuluessa pienempinä askelina.

Ensisijassa liittovaltio olisi taloudellinen unioni. Sillä olisi yhteinen valuutta ja keskuspankki (kuten euroalueella on jo nyt). Mutta sen lisäksi sillä olisi yhteinen talouspolitiikka, jonka linjoista päätettäisiin Brysselissä. Päätöksenteossa häviäisi yksittäisten valtioiden sananvalta (kuten esimerkiksi Suomi on luopunut sanavallastaan EVM:n päätöksiin). Päätöksen sanelevat
demokratian hengessä asukkaiden enemmistö. EU:ssa ja erityisesti euroalueella, joka tulisi käytännössä olemaan liittovaltion alue, asukkaiden enemmistä asuu välimeren maissa eli siellä päätettäisiin asioista.

EU:n budjetti on nyt n. 1% BKT:sta, mutta liittovaltion budjetin voi arvioida nousevan n. 25%:iin BKT:sta. Suomessa valtion budjetti on 25% BKT:sta ja samaa suuruusluokkaa se on myös
USA:n liittovaltiossa. Tulonsa liittovaltio keräisi suoraan veroina ja maksuina ohi osavaltioiden. Jos tulot eivät riitä menoihin, liittovaltio ottaa velkaa esim. eurobondeilla.

Liittovaltion tehtäviä ovat sosiaalipolitiikka, veropolitiikka, alueiden kehittämiskysymykset, työmarkkinat, asuntopolitiikka, energiapolitiikka jne.

Osavaltiolle jää paikallisia tehtäviä, joita ne rahoittavat perimällä joitakin veroja ja maksuja kuten esim. kiinteistövero. Sen sijaan Suomen kuntien kaltaista tulojen verotusoikeutta osavaltioille ei varmaankaan jää. Se on suomalainen kummajainen, jota muualla euroalueella ei tunneta. Sen sijaan liittovaltio voi maksaa osavaltioille avustuksia joidenkin tehtävien hoidosta harkintansa mukaan.

Osavaltioiden velanotto ja velanhoitokyky on varsin rajallista. Analogia muistuttaa USA:ta, jossa osavaltiot voivat ottaa lainaa vain omissa nimissään, eivät liittovaltion nimissä. Kalifornia ei voi ottaa lainaa liittovaltion bondeilla. Siis euroliittovaltiossa osavaltiot eivät voi ottaa lainaa yhteisvastuullisilla eurobondeilla. Se on liittovaltion väline.

Mitä sitten tehdään osavaltioiden olemassa oleville veloille? Esimerkiksi Kreikassa on velkaa niin paljon, ettei maa itse pysty niitä hoitamana nytkään saati sitten kun verotulot menevät
liittovaltiolle? Eikä Italian, Espanjan ja Portugalin tilanne ole paljon parempi. Ratkaisu on yksinkertainen. Samalla kuin verotusoikeus siirtyy liittovaltiolle, sille siirretään myös maiden velat. Niitähän on jo nyt paljolti yhteisellä vastuulla vakaushimmeleissä.

Kun velat on siirretty liittovaltion vastuulle, niiden korot ja lyhennykset maksetaan asukkaiden veroilla ja maksuilla liittovaltiolle. Suomalaiset maksavat niitä maksuosuutensa suhteessa. Jos laskettaisiin suoraan asukasluvun suhteessa, suomalaisten velkarasitus kasvaisi lähes kaksinkertaiseksi. Suomen valtion velka on n. 50% BKT:sta, kun se euroalueella on pian lähes 100%. Lisäksi suomalaiset maksaisivat liittovaltion veloista suuremman osan kuin asukaslukukaan edellyttäisi, koska keskimääräistä vauraampana osavaltiona se maksaisi enemmän liittovaltion kuluista. Kun suomalaisten vastuulla on nyt n. 100 miljardin valtion velat, tuo velkamäärä kaksinkertaistuisi eli kasvaisi 100 miljardilla.

Sen lisäksi euroliittovaltio harrastaisi alue- ja sosiaalipolitiikkaa, jossa se tukisi heikkojen alueiden kehitystä vauraampien kustannuksella. Sen mitä alueita tuettaisiin, päättäisi tietenkin enemmistö liittovaltion asukkaista, käytännössä välimerenmaiden asukkaat. Mitähän alueita he suosisivat päätöksiä tehtäessä?

Miten suuria nuo tulonsiirrot sitten olisivat? Se on varmaan monelle varsin keskeinen kysymys. Nyt EU:n budjetti on 1% BKT:sta. Tällä budjetilla Suomen nettomaksu EU:lle (tulonsiirto) on n. 600-800 miljoonaa euroa? Suuruus vaihtelee sen mukaan, millä tavalla nettomaksu lasketaan ja otetaanko siihen esimerkiksi mukaan tullimaksut, jotka Suomi tulouttaa suoraan EU:lle.

Jos EU:n budjetti kasvaa 25%:iin BKT:sta, kasvaako Suomen / suomalaisten nettomaksu
(tulonsiirto muille liittovaltion alueille) 25 kertaa nykyistä suuremmaksi? Silloin se olisi 15-20 miljardia vuodessa. Tuskin. Max Planck instituutti arvioi pari vuotta sitten, että Suomen / suomalaisten tulonsiirto liittovaltion muille osille olisi 10 miljardia euroa vuodessa, mikä vastaa n. 20% valtion budjetista. Tietenkin lopullisesti tuon määrän päättää euromaiden enemmistö eli …

Entä turvallisuuspolitiikka, josta paljon keskustellaan? Euroliittovaltiohan koostuu pääosin maista, jotka ovat Naton jäseniä. Merkittävimmät poikkeukset ovat Itävalta ja Suomi. Noista maista Itävalta on euroliittovaltion maiden ja Nato-maiden ympäröimä (unohtaen Sveitsin, jota Itävallassa ei pidetä uhkana). Sinne hyökkääminen voisi tapahtua vain Naton alueen kautta ja siis olisi samalla hyökkäys Natoa vastaan.

Suomi on poikkeus, kuten hyvin tiedämme. Euroliittovaltiossa ei ole olemassa minkäänlaisia suunnitelmia yhteisen puolustuksen rakentamiseksi, koska lähes kaikki maat ovat Naton jäseniä. Rakennelmat olisivat päällekkäisiä. Turvallisuuskysymys voidaan silloin hoitaa niinkin, että euroliittovaltio kokonaisuutena liittyy Naton jäseneksi. Silloin Suomikin on todellisuudessa Naton jäsen. Toki hinta tästä jäsenyydestä on aika suuri. Jos liittovaltio maksaisi Suomen
puolustusvoimien kulut, se olisi nyt hieman yli 2 miljardia vuodessa. Sen vastapainoksi Suomi maksaisi 10 miljardia vuodessa tulonsiirtoa liittovaltion muille osille ja ottaa 100 miljardia ylimääräistä velkaa. Olisihan se Nato jäsenyys saatu ehkä halvemmallakin.


Tässä on alustavaa pohdintaa kansanäänestyksen aikataulukysymykseen ja vaihtoehtoihin. Täydennyksiä, korjauksia, parannuksia? Ja mitä noista vaihtoehdoista itse äänestäisitte
kansanäänestyksessä? Periaatteessahan kansanäänestys voisi olla sellainenkin, että ensin äänestettäisiin kolmesta vaihtoehdosta ja sitten toinen kierros kahdesta eniten ääniä saaneesta vaihtoehdosta samaan tapaan kuin presidentinvaalissa. Ottaen huomioon se, että presidentin rooli on nykyään selvästi kaventunut maan johtamisessa, tuskin olisi ylivoimasta ottaa kantaa EU:n asiaan samanlaisella tavallakaan.

Mahdollisesti joku haluaa väittää, että emme voi perääntyä EU:n ytimistä. Jos perääntyismme. kostoksi EU-maat eivät hyväksyisi mitään järkeviä sopimuksia Suomen kanssa. Tällaista esittävä kertokoon samalla, miksi meidän pitäisi pysyä tiiviissä liittossa tuollaisten epäluotettavien kumppanien kanssa?

 

Päivitys 28.2.2013 klo 10.30

 

Kommenteissa annetut äänet eri vaihtoehdoille jakautuvat seuraavasti:

 

A)   Eroon EU:sta, ETA:n jäseneksi    69%

B)   Väljä EU siivottuna kelpaa          15%

C)   EU:n liittovatioon haluavat          8%

Muut, joiden kanta ei selvinnyt          8%      

 

Osa on jouduttu sijoittamaan asteikolle hieman pakottamalla, mutta se ei vaikuta olennaisesti äänestyksen lopputulokseen. Useammat empivät vaihtoehtojen A) ja B) välillä. B) jäi monilta pois kahdesta syystä. Ensiksi vaihtoehto on sisällöltään vaikeimmin täsmennettävissä, siitä mahdollisesti vasta neuvotellaan. Toiseksi epäiltiin, että jos B) valitaan, hetken päästä sen byrokraatit aloittavat uudelleen liittovaltiovouhotuksen.        

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

17Suosittele

17 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (89 kommenttia)

Hannu A Virtanen

Koko euro ja EU on korporaatioiden ja pankkilaitosten ylläpitämä, jättimäinen pyramidi-kusetus, jonka avulla kansallisvaltiot ajetaan ajan kanssa konkurssiin ja sitä kautta niiden kansallisomaisuus 'ulkoistetaan', eli yksityistetään halvalla rahavalloille.

Propaganda EU:n ympärillä muuttuu päivä päivältä toivottomammaksi.

Uusia tulijoita riittää edelleen, joten euron seksikkyys ei liene kadonnut mihinkään.

http://www.talouselama.fi/uutiset/eupomo+euro+on+y...

Olli Pusa

Mikä olisi vaihtoehtosi kansanäänestyksessä?

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi

Suosittelin kirjoitusta, mutta silti olen edelleen sitä mieltä että, roistojen ja huijereiden kanssa on mahdotonta tehdä minkäänlaista lähempää yhteistyötä. Varsinkin niin kauan kuin meillä on täysin selkärangaton ja vastuuton hallitus (ja eduskunta) pitämässä huolta että Suomen etuja poljetaan kaikin mahdollisin tavoin.

Äänestin aikanaan EI ja tulen aikanaan äänestämään eniten EI:tä sisältävää EI-vaihtoehtoa, jos siihen vielä joskus saan tilaisuuden. Ja jos en saa, en pidä poissuljettuna vaihtoehtona hirvikiväärin lainaamista naapurilta. (Joo, joo, höyryä nousee korvista taas niin perusteellisesti... enhän minä kyllä osuisi edes ladonseinään kuin korkeintaan vahingossa.)

Olli Pusa

Tulkitsenko oikein, että vastauksesi on A) ?

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi

Tulkitset oikein, jos A) vaihtoehtoon lisätään määräys, jolla kaikki tämän mestarillisen EU-suunnitelman luoneet ja sitä ylläpitäneet ja myös ne vastenmieliset oliot, jotka ovat tästä koko Euroopan raunioittamissuunnitelmasta hyötyneet, lähetetään raketeilla lähimmälle asutetulle planeetalle ilman paluulippua. (toivottavasti tuli edes jokseenkin ymmärrettävää tekstiä, kun pyrkii tuo höyry edelleen pahasti silmiin.)

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #13

Asuttuja planeettoja ei toistaiseksi ole löytynyt muita kuin maa. Kelpaisiko asumaton? Euroopalla ei taida olla kaksisia valmiuksia lähettää noita tyyppejä sinne, mutta ehkä USA tai Venäjä antavat rahasta virka-apua.

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi Vastaus kommenttiin #16

Asumaton planeetta? Aina parempi. Eipähän tarvitse kärsiä huonosta omastatunnosta, kun emme ole niitä kenenkään muun vaivoiksi lykänneet.

Ihan vain selvennyksenä(siltä varalta,että jollekin jäi epäselväksi): suhtaudun pienellä varauksella EU:iin. (Vähän siihen tapaan kuin juutalaiset natseihin.)

Käyttäjän Hermits kuva
Tomi Virtovuo

Kansanäänestys niin pian, kuin se on teknisesti mahdollista. Ei ainakaan Liittovaltiota. Euro tälläisenään ei mahdollista. Etelä-euroopan maat olis jo päästettävä irti eurosta jotta heidän toipumisensa nopeutuisi. Saksa tuo vielä oman ongelmansa liian vahvana talousmaana muille. Aikaa ei taitane olla paljoa, epäilen kuitenkin "täystuhoa" Euromaille. Syksyn Saksan vaalit näyttänevät suunnan.

Olli Pusa

Mitä vaihtoehtoa äänestäisit kansanäänestyksessä?

Käyttäjän Hermits kuva
Tomi Virtovuo

Näillänäkymin A) Kiinnostaisi kyllä tietää yksityiskohtia, kuten juuri mainitsemasi Britannian malli jota ei tiedetä tai kenties muitakin. Ennenkaikkea toivon ennen kaikkea rehellisyyttä tiedottamiseen ja eikä mitään salailua jolla meidät viimeksi sotkettiin juuria myöten tähän sontaan ja ollaan siellä kauan.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #10

Yksityiskohdat on auki, olet oikeassa. Mutta kun mm. Huusko valitti, että on mahdotonta kertoa vaihtoehtoja ihmisille, yritin luonnostella karkeat linjat. Oikeassa kansanäänestyksessä varmaankin eri tahot tekisivät erilaisia esitteitä ja power-point esityksiä vaihtoehdoista yksityiskohtineen.

Pentti Järvi Vastaus kommenttiin #17

Niin, Huusko valitti sitä, että hän ei ole visionääri näissä asioissa.

Äänestäisin vaihtoehtoa B, jos vielä saisi sitä tietoa enämpi.

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Irti EU:sta ja äkkiä!

Ei kuitenkaan tarvita kansanäänestystä, vaan totuuden kertominen kansalle, miten EU-illuusiojäsenyys ovelalla tavalla toteutettiin.

Olli Pusa kirjoitti:

>>Mahdollisesti joku haluaa väittää, että emme voi perääntyä EU:n ytimistä. Jos perääntyismme, kostoksi EU-maat eivät hyväksyisi mitään järkeviä sopimuksia Suomen kanssa.<<

Ei EU voi kostaa Suomelle millään tavalla, koska Suomen korkea valtiojohto, ulkopolitiikasta määrännyt Mauno Koivisto vei Suomen pettäen, salaten ja valehdellen EU:hun.

Tiesitkö, että

Suomen valtiosääntö romutettiin

1. 17.1.1992 säästölakiesitykseksi HE 234-1991 verhotulla poikkeuslailla?

Lopullisen muodon poikkeuslaki sai (L 818/1992) 28.8.1992.

2. eduskunnan EY-päätöksenteon "turvaamiseksi" lakiesityksellä HE 317-1992?

Tällä lakiesityksellä saatettiin voimaan kaksi lakia:
- Hallitusmuodon 33 §:n rukkaus lisäämällä kohta a.
- Valtiopäiväjärjestyksen 54 §:n rukkaus lisäämällä kohdat a, b ja c.

Edellisistä seuraa kysymys:

Tiesitkö, että kaikki Suomen Hallitusmuodon pykälät menettivät valtiosääntöoikeudellisen sisällön 1.1.1994, siis tasan vuotta ennen (vale-)EU-jäsenyyttä?

Vielä yksi kysymys:

Tiesitkö, että eduskunta luopui Hallitusmuotoon (HM 72§) kirjoitetusta markasta jo 18.3.1992 eduskunnan näytelmässä?

Kalevi Sorsa kiittelee Mauno Koivistoa Valtiopäiväjärjestyksen ja Hallitusmuodon EY-sopeuttamisesta jo 1992 kirjassa UUSI ITSENÄISYYS.

Ken ei usko salaamiseen ja valehteluun, lukekoon dokumentteja kotisivultani
http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php
ja
http://koti.mbnet.fi/jorjaa/Koiviston_cv.php

JK:

Yllä olevista kohdista 1 ja 2 minua on pyydetty tekemään kooste 12.3.2013 pidettävään tilaisuuteen.

Mottona on seuraava:

Kriitikkona tunnettua valtiosääntöoikeuden professori Antero Jyränki kirjoittaa kirjassaan Valta ja vapaus, luku 5. ”Perustuslain muuttaminen ja neuvoa-antava kansanäänestys”, sitaatti tekstistä:

”Monet merkit viittaavat siihen, että poliittinen päätös liittymisestä - käytännössä ehtoihin katsomatta - oli maan hallituksessa tehty jo siihen mennessä, kun tasavallan presidentti vuoden 1992 valtiopäivien avajaispuheessa ilmoitti Suomen hakevan EY-jäsenyyttä. Tämän jälkeen oli kysymys ehkä enää siitä, miten valtiosäännön säätämät muodot täytettäisiin.

Olli Pusa

Siis A) ?

"Ei EU voi kostaa Suomelle millään tavalla, koska Suomen korkea valtiojohto, ulkopolitiikasta määrännyt Mauno Koivisto vei Suomen pettäen, salaten ja valehdellen EU:hun."

Onko EU noudattanut sääntöjä ja asiallisen toiminnan periaatteita niin, että tuollaista kostoa ei heiltä voisi odottaa? Noudattavatko he sopimuksia?

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kysymykseen "Siis A)?" vastaus:

Ei.
Ei edes A, koska ETA:ssakin direktiivit koskevat alkuperäisen Hallitusmuodon 1 ja 2 pykäliä, eli ne jäisivät kuolleiksi kirjaimiksi.
Suomen täysivaltaisuus ei A:lla palautuisi.
Eikä palautuisi VJ 69 §, ei HM 33 §, eikä VJ 54 §.

Eli:
Kait kansanäänestyksen vaatijat ovat myös EU:sta pelastetun Suomen valtiosääntöä ajatelleet?

Kommentti "sääntöjen" noudattamiseen:

Kun Suomen kansan pettäjänä on Mauno Koivisto, niin miksi EU:n siitä pitäisi Suomelle kostaa?

Hyvät US-blogin lukijat!
Lukekaa yllä oleva kirjoitukseni huolella!

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi Vastaus kommenttiin #20

Jorma Jaakkola, olisitko siis kanssani samoilla linjoilla tuon rakettimatkailun suhteen?

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Ehdottomasti A kohta olisi kaikkein ominta. Alunperinkin kun olen kielteisesti EU:hun suhtautunut. Ajattelin jo silloin kun maamme johtajat päättivät liittyä EU:hun jotta miten voidaan olla saajapuolena jollainen kuva syötettiin päättäjien taholta. Tuo ajatus oli jo omalla järjelläni ajeteltuna aivan mahdoton yhtälö, sillä aina kun luodaan suurta organisaatiota kunkin maan omien päälle, niin kustannukset kyllä aivan varmasti nousevat.

Niin ja kun vielä otetaan huomioon maiden erilaiset lähtökohdat kansallisilla tasoilla, niin sylttytehdas on luotu ja sellaiseksi myös osoittautunut.

Olli Pusa

Siis epäluottamuksesi ydin on se, että päättäjät ovat syöttäneet ihmisille pajunköyttä ja huijanneet EU:n jäseneksi. EU:n kekeisin ongelma minusta on sitä kohtaan tunnettu luottamuspula. Se on aivan perusteltua aikaisemman toiminnan perusteella.

Käyttäjän RiittaKlemettiLilja kuva
Riitta Klemetti Lilja

Vaihtoehto A. Valtaosa EU:n direktiiveistäkin on niin vahingollisia että itsemääräämisoikeutta takaisin Suomelle niin pitkälle kuin suinkin, vaikka osaa joutuisikin noudattamaan.

Vaikkei minkäänlaista liittoa pohjoismaiden kanssa haluttaisikaan, niin kyllä nyt olisi todella aika syventää sitä yhteistyötä ja neuvotella vakavasti sitä miten EU:n sisälläkin Pohjolan mielipiteet saataisiin paremmin läpi, vaikka pieniä valtioita ovatkin.

Olli Pusa

Pohjoismasta yhteistyö EU:n sisälläkin? Onko kantasi siis A):n ja B):n välillä? Ja ottaisitko tuohon pohjoismaiseen yhteistyöhän mukaan myös britit?

Käyttäjän TeroIln kuva
Tero Ilén

Euro pysyy pystyssä vain jos jatketaan liittovaltioon, joten vaihtoehtoja on vain kaksi. Selvyyden vuoksi äänestäjllä pitää olla selkeät vaihtoehdot:

EI=En halua että Suomesta tulee Euroopan Unionin liittovaltio.

KYLLÄ=Haluan että Suomesta tulee Euroopan Unionin liittovaltio.

Olli Pusa

Kyllä. Ilmeisestikin euro pysyy ehkä pystyssä, jos mennään liittovaltioon. Varmaa tietenkään ei ole, että se pysyy pystyssä sittenkään. Mutta ilman liittovaltiota se kippaa nurin varmasti.

Vaihtoehto B):ssa oletuksena oli, että siinä eurosta luovutaan, jos ei liittovaltioon halua mennä. ELi se on euroton EU.

Kumpi noista esittämistäsi vaihtoehdoisa olisi kantasi kansanäänestyksessä?

Arvo Kuusela

Minä haluan ehdottomasti Euroopasta liittovaltion.

Tosin en kannata blogistin määärittelemää liittovaltiomallia, siitä pitäisi tehdä parempi. Liittovaltion tulisi pystyä huolehtimaan siitä etteivät osavaltioiden politikot pääse korruptoimaan äänestäjiä ostamalla ääniä vellkarahalla, siis valtiolle otettavalla velkarahalla.

Liittovaltiolla pitäisi siis olla määräysvalta osavaltioiden enimmäisbudjetista. Lisäksi liittovaltion pitäisi pystyä pakottamaan osavaltiot huolehtimaan niiden omasta kilpailukyvystä.

Tiedän että tässä olen asettanut liitovaltiolle nyt vähän utopistisia ja siksi ehkä mahdottomiakin tehtäviä. Pitäisi siis ensin löytää keinot jotka mahdollistaisivat tämän. Sen lisäksi liittovaltio voisi hoitaa monia vähemmän tärkeitä tehtäviä, sellaisia asioita joita voidaan keskittää ja joista saadaan keskittämisetua. Muuten alueen liittovaltiot voisivat olla niin itsenäisiä kuin mitä mahdollista on.

.

Olli Pusa

Pelkäät, että osavaltioiden johto korruptoi äänestäjät ostamalla ääniä velkarahalla. Millä perusteella kuvittelet, että liittovaltion johto ei siihen kykenisi. USA:ssa liittovaltiolla on enemmän velkaa kuin euromailla keskimäärin, toki hieman vähemmän kuin esimerkiksi Italialla ja Portugalilla.

Ja siis hyväksyt tuon että suomalaiset ovat liittovaltiossa maksumiehiä? Miten oletat 10 miljardin tulonsiirtojejn vuodessa vaikuttavan suomalaisten elintasoon?

Arvo Kuusela

"Millä perusteella kuvittelet, että liittovaltion johto ei siihen kykenisi."

Uskoisin että velkakorruptiota voitaisiin ehkäistä siten että liittovaltion hallinto valvoisi osavaltioita ja liittovaltion ohjat sidottaisiin esimerkiksi perustuslailla tai muulla tavalla niin ettei littovaltion velkaantuminen olisi mahdollista.

Tiedän että tehtävä on haastava. Amerikassakaan ei auta velkakatot vaan ne puhkotaan. Mutta ei kai se ainakaan haittaa että korruptiota edes yritettäisiin torjua.

En kuvittele etteikö liittovaltion johto siihen korruptioon kykensi. Se riippuu tietenkin siitä millainen systeemi saadaan aikaiseksi.

"Ja siis hyväksyt tuon että suomalaiset ovat liittovaltiossa maksumiehiä? Miten oletat 10 miljardin tulonsiirtojejn vuodessa vaikuttavan suomalaisten elintasoon?"

En hyväksy sitä että suomalaiset ovat liittovaltiossa maksumiehinä, mutta on luonnollista että ne joilla on enemmän myös maksavat enemmän. Siis rikkaat maksavat enemmän jos ovat rikkaita, muuten vähemmän, sen hyväksyn ja se on mielestäni aivan luonnollista.

10 miljardin tulonsiirrot vuodessa suomesta muualle merkitsevät 2000 euroa asukasta kohti. Se heikentää jonkin verran tavallisen suomalaisen kulutuskykyä, mutta ei ole millään tavalla katastrofaalista.

En tiedä, mutta luulisin että 200 euroa suomalaista kohti olisi ehkä tänä päivänä suuruusluokaltaan sopiva tulonsiirto liittovaltiossa tai EU:ssa.

En tiedä mistä tuo lukusu 2000 euroa suomalaista kohti on peräisin, mutta arvaan että tarkoitat näitä taloudelliuseen kriisin ehkäisyyn tarkoiutettuja toimia ja niistä aiheutuvia riskejä. Se on täysin eri asia kuin tulonsiirto. Se on meidän panoksemme siihen että saataisiin talousen katastrofi vältettyä. Se ei ole tulonsiirtoa vaan itsekästä itsesuojelua.

.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #56

Ja USA:ssa vahva perustuslaki ja velkakatto ym. eivät ole sitä pystyneet estämään.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Vaikka nyky-EU:n hallinto ja komissio sanovat olevansa "Euroopan ja EU:n asialla", niiden henkilöt tosiasiassa ovat edelleen kansallisten valtioidensa asianajajina ja etujensa, kieltensä sekä kulttuuriensa puolustajina: Bryssel on vain sopiva esiliina häivyttämään näitä epäilyjä, samoin kuin mahtipontiset lausunnot "euro on peruuttamaton" jne.

Näiden syiden vuoksi EU-liittovaltio ei voi toimia, kuten Yhdysvallat. Lisäksi väkilukuihin pohjaavat painoarvot vievät automaattisesti päätösvallan 25 miljoonan asukkaan Pohjolasta n. 200 miljoonan asukkaan Välimeren valtioille, jotka ovat ratkaisevassa valta-asemassa ja myös kriisin keskiössä. Luottamus puuttuu.
Euro ei nykymuodossaan oletettavasti ole peruuttamaton.

Iso Arska ei edes Californian kuvernöörinä olisi kyennyt velkaannuttamaan liittovaltiota ja panemaan polvilleen sen keskushallintoa ja muita osavaltioita ns. panttivangeiksi velkatalkoisiin. Tässä on se olennainen ero ja se säilyy.

Siksi tuo löyhä EU ilman euroa vaikuttaisi nykykehityksen valossa ainoalta mahdollisuudelta, koska pakottaminen liittovaltioon ja ikuiseen euroon käy joka suhteessa madottomaksi: poliittisesti ja taloudellisesti. (Suomelle tuo Pusan mainitsema 10mrd/v)

Vaikuttaako tämä todennäköiseltä?

Arvo Kuusela Vastaus kommenttiin #72

"Siksi tuo löyhä EU ilman euroa vaikuttaisi nykykehityksen valossa ainoalta mahdollisuudelta, koska pakottaminen liittovaltioon ja ikuiseen euroon käy joka suhteessa madottomaksi: poliittisesti ja taloudellisesti. (Suomelle tuo Pusan mainitsema 10mrd/v)

Vaikuttaako tämä todennäköiseltä?"

Parempi löyhä EU kuin ei EU:ta ollenkaan.

Olen iloinen tästä keskustelusta siksi että näyttää siltä ettei kansallismielisyys ja isänmaallisuus ole kokonaan sekottanut ihmisten aivoja ja tehnyt polittisesta asiasta pelkkää tunneasiaa. Välillä nimittäin on tuntunut vähän siltä että niin on ollut asianlaita. Tosin aiheetonta pelottelua esiintyy näissäkin puheenvuoroissa.

Euroopan liittovaltiossa ei ole Suomella tai suomalaisilla mitään pelättävää, kunhan se toteutetaan oikein. Suomalaisuuden ja suomalaisen kulttuurin juuret ovat Keskisessä Euroopassa ja Keskisen Euroopan kulttuurin juuret ovat Välimeren maissa.

Siksi nämä kaikki alueet kuuluvat luonnollisella tavalla yhteen. Paikallisia kulttuurieroja ilmenee, se on luonnollista ja niiden erojen pitää antaa kukkia ja kukoistaa kuten tähänkin asti. Niitä eroja ei tarvitse yrittää poistaa eikä niitä tarvitse pelätä.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #76

Minusta EU:n ja erityisesti euron vastustuksessa on paljon viileääkin harkintaa ja tervettä itsesuojeluvaistoa. Vaikka kuka höpöttäisi yhteisistä juurista, tietyissä yhteisissä taloudellisissa seikoissa ero on suuri.

Siksi varmaan aikoinaan uskonpuhdistus tapahtui pohjoisessa (ja Suomessakin). Ei sen ainoa syy ollut Ruotsin kuninkaan rahapula. Välimerellä saattoi elää väljemmin ja anteeksiantavammin, ei tarvinnut pitää niin tiukasti lupauksistaan jne. Leuto ilmasto antoi paljon amneteeksi.

Pohjolassa sillä menolla ei selvinnyt hengissä. Tarvittiin luterilainen työmoraali. Miksi meidän pitäisi nyt omaksua välimerenmaiden arvot ja hylätä omamme? Italian vaalit kertovat, että he eivät halua hylätä omiaan. Ja yhteisessä valuutassa ja liittovaltiossa voi olla vain yhdet arvot.

Arvo Kuusela Vastaus kommenttiin #80

"Ja yhteisessä valuutassa ja liittovaltiossa voi olla vain yhdet arvot."

Miksi ihmeessä?
Onhan Suomessakin monenlaisia arvoja.
Soinikin on katolinen.

Monet ovat hyvin atestisia ja toiset uskonnollisia.
Jotkut ovat hyvin konservatiivisia, toiset edistyksellisiä.
Jotkut ovat äärioikealla, toiset äärivasemmalla.
Jotkut ovat HIFK:n kannattajia, toiset Jokerifaneja.
Jotkut pitävät maksalaatikosta rusinoilla, toiset ilman rusinoita.
Jotkut ovat ahkerampia, toiset laiskoja.
Jotkut ovat säästävisiä, toiset tuhlareita.

Eivät nämä ja muut erot estä suomalaisia kuulumasta samaan valtioon.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #82

Ei samassa valuutassa toimi, että yhdet ovat rehellisiä ja toiset huijaavat. Eikä voi olla, että yhdet toivat sopimusten mukaan ja toiset elävät kuin pellossa.

Taustalla on useita elinolosuhteisiin liittyviä taustoja. Valtauskonto heijastaa niitä eroja, ei ole syy. Eikä Soinin uskonto liity siihen, vaan hänen rehellisyytensä.

100 miljardia uutta velkaa, 10 miljardia avustuksia muualle vuodessa. Ei vain istu samaan valtioon.

Jari Reinikka

Jos haluamasi liittovaltiomalli ei ole komission listalla, niin äänestäsitkö heidän ajamaa liittovaltiokehitystä vastaan jos sinulla olisi siihen mahdollisuus?

Olli Pusa

Mitä vaihtoehtoa itse kannatat?

Jari Reinikka Vastaus kommenttiin #32

Ensiksi haluaisin tietää minkälaisiksi nämä eu-sankarit aikovat rustata perussopimuksia. Varmasti niille pitää kuitenkin tehdä jotain?
Mutta jos noista nyt valitsen, niin se olisi B.

Arvo Kuusela

"Jos haluamasi liittovaltiomalli ei ole komission listalla, niin äänestäsitkö heidän ajamaa liittovaltiokehitystä vastaan jos sinulla olisi siihen mahdollisuus?"

Jos liittovaltiomalli ei olisi minua miellyttävä ja äänestys koskisi liittovaltiomallia, äänestäisin vastaan. Jos taas äänestys koskisi Suomen osallistumista liittovaltioon, äänestäisin sen puolesta, vaikka liittovaltiomalli ei minua miellyttäisikään.

Elämästä ei selviä valitsematta joskus myös epämiellyttävistä vaihtoehdoista joku, sellainen joka on vähiten epämiellyttävä.

Jari Reinikka Vastaus kommenttiin #58

Eli äänestäisit sen puolesta, että Suomi liittyisi liittovaltioon joka on epäedullinen meidän kannalta?

Arvo Kuusela Vastaus kommenttiin #62

"Eli äänestäisit sen puolesta, että Suomi liittyisi liittovaltioon joka on epäedullinen meidän kannalta?"

Siksi että jättäytyminen ulkopuolelle on vielä huonompi vaihtoehto.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #83
Arvo Kuusela Vastaus kommenttiin #88

Siksi että tarvitsemme kunnolliset isot sisämarkkinat, kuten USA:laiset, kiinalaiset, brasilialaiset, intialaiset ja EU:hun kuuluvat, sisämarkkinat jotka eivät ole alttiita valuuttakurssien vaihteluille ja tulleille ja tuonti- ja vientirajoituksille, sisämarkkinat joilla tavara ja ihmiset ja yritykset voivat liikkua vapaasti, ilman että niitä joka vaiheessa tarkastetaan, tutkitaan, verotetaan ja valuuttoja pitää vaihtaa ja vaihtokursseja laskeskella.

Ilman isoa sisämarkkina-aluetta, Suomen kokoisella pläntillä, 5 miljoonan asikkaan markkina-alueella, tuotantoelämämme näivettyy ja jäämme kaupan ja elinkeinoelämän kehityksen suhteen muiden jalkoihin.

.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #94

ETA ja EU eli vaihtoehdot A) ja B) tuovat isot sisämarkkinat. Mihin siinä tarvitset C):tä valtavine kustannuksineen.

Kari Ahlava

Jotenkin minusta tuntuu, että Euroopan kohtalo jää amerikkalaisten ratkaistavaksi. Mikä ei välttämättä ole sen huonompi asia, mutta vähän nolo joillekin. Ranskalle ja Saksalle ainakin.

Olli Pusa

Osaatko valita jonkin yllä olleista vaihtoehdoista?

Kari Ahlava

B jos britit pystyvät saamaan kontrollia aikaan byrokratian leviämisen estämiseksi ja jopa karsimiseksi.

Eurokysymys on vähän sitä, että nämä eeveeämmät on jo niin syvältä, ettei siitä mitään hyvää seuraa. Valitettavasti sopimuksissa ei ole pysytty, eikä nähtävissä ole, että maat niissä pysyisivätkään. Vaikea ratkaisu, mutta jos meillä olisi viisaita johtajia, niin sanoisin, että eurosta pitäisi erota. Mutta johtajuuden osaaminen on vaihtumassa yllytyshulluuteen ja viini-illallisiin. Ei ole vaikea järjestää viini-illallisia. Maan ja valuutan johtaminen sen sijaan ei ole helppoa, siinä pitää vähän viitsiä ja tietää jotain.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #39

Markkakin on julistettu syylliseksi 1990-luvun lamaan, vaikka todellinen syyllinen olivat Suomen johtajat lepsulla talouspolitiikallaan sekä vahvan markan politiikallaan (joka on läheistä sukua eurojäsenyydelle). Vasta kun vahvan markan politiikka hylättiin, Suomen talous alkoi toimia ja markka oli ihan hyvä valuutta.

Kari Ahlava Vastaus kommenttiin #41

Vahva euro on minulle parempi tilanne. Heikko markka olisi huonoin. Nythän on niin, että globalisaation myötä ei voi suojella vientiä devalvoinneilla, kun ei sellaista käsitettä oikein ole enää, millä raha päätyisi Suomeen suomalaisille työntekijöille.

Se oli se neukkulan romahdus mikä aiheutti suuren katastrofin meille. Olihan siinä 80-luvun lopulla se kasinohuuma tilannetta edeltämässä. En minä tiedä, mutta ne, jotka valuuttoja joutuvat vaihtamaan eivät voi toimia jatkuvassa epävarmuudessa, missä joidenkin toimijoiden hyväksi devalvoidaan.

Muttei tuo euro ole mitenkään vahvoissa kantimissa, jos näitä puheita on uskominen, että mitäs tehtäisiin?

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #46

Voi olla edessä valinta: erotaan eurosta tai mennään liittovaltioon. Siksi vaihtoehdossa B) oli lisäyksenä se, että se voi edellyttää eurosta eroamista, jos eurossa olevien on mentävä liittovaltioon. Toki euro voi helposti hajota itsekin ja poistaa valinnan tarpeen.

Kari Ahlava Vastaus kommenttiin #48

Olen minä B:n kannalla edelleenkin. Ja odotan Cameronin siirtoja.

Käyttäjän helanes kuva
Esa Helander

Jopa jaksatte jauhaa.
Itse tyydyn katsomaan mitä tapahtuu.

Olli Pusa

Voit vaikuttaa. Äänestä haluamaasi vaihtoehtoa. Tulokset tullaan julkistamaan. Toki eihän vaaleissakaan ole äänestyspakkoa.

Käyttäjän helanes kuva
Esa Helander

Ajattelen itse. Äänestän silloin kun on äänestämisen aika. Adresseihin ja muihin nimenkeruisiin en lankea.

Enkä varsinkaan kiihkoile.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #95

Selvä. Jos et halua nyt "äänestää" jotakin vaihtoehtoa. Jää kannattamasi vaihtoehto pienemmälle kannatukselle, mutta vapaa maa.

Käyttäjän helanes kuva
Esa Helander Vastaus kommenttiin #100

Tietääkseni tällä hetkellä ei ole menossa mitään kansanäänestystä. Tuskin edes tulee.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #128

Yllä olevaan kirjoitukseen on päivitetty väliaikatieto tämän äänestyksen tilanteesta. Veikkaan, että niitä aletaan tehdä eri puolilla ja jossakin vaiheessa Kataisen (tai kenet EK hänen paikalleen laittaakin) on taivuttava kansanäänestykseen.

Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen

Aika heti kun tämä hallitus hajoaa tai vaadittavat nimet saadaan adressiin.

Vaihtoehto A.

Norja maksaa muistaakseni korvausta 200 miljoonaa/ vuosi vapaakauppaoikeudestaan. Eiköhän se olisi samaa luokkaa Suomenkin osalta.

Vaihtoehto B olisi liian epäselvä ja monitahoinen. Ja EU: ta voitaisiin muuttaa myös tämän jälkeen.

Vaihtoehto C elää vain Sipilän mielikuvituksessa ja rajanveto sen toteutumiselle olisi mahdotonta.

Siis selvyyden vuoksi: EU-EI, Euro-EI. Kuten EU: n osalta äänestin jo aiemminkin.
Tosin tällä kysymyksen asettelulla tulos ei olisi ollenkaan varma - kumpaankaan suuntaan.

En toki kiellä EU: n hyötyjä mutta ne ovat haittoja pienemmät.

Olli Pusa

Selvä perusteltu vastaus. Kiitos.

Jouko Piho

Vaihtoehto A ja niin pian kuin mahdollista.

Olli Pusa
Henry Hammar

Vaihtoehto A ilman muuta. Se tosin edellyttäisi maallemme voimakasta ja määrätietoista johtoa, minkä löytyminen saattaisi olla se suurin ongelma.

Eikös sen pitäisi olla median, joka näitä kyselee, mutta kovin on hiljaista. Nykyjään rullaan tämän Puheenvuoron vauhdilla läpi, sillä täällä ei juuri muuta tehdä kuin jaaritellaan, paitsi sinun blogisi.

Olli Pusa

Kiitos vastauksesta. Suosittelen esim. suvituuli Juha Lehtisen kirjoitusta Italian vaalien vaikutuksesta.

Olli Pusa

Selvä. Vaikuttivatko Kreikan kokemukset?

Olli Polli

Jos olisin lääkäri voisin todeta että molemmat potilaat, kenties useampikin, ovat kuolemassa samaan tautiin.
Kumpaakaan tai ketään en jää kaipaamaan, koska uskon että kaikille raunioille riittää ylpeitä uudisrakentajia.

Pentti Järvi

Käännä t-paitani A-puolelle. B alkoi epäilyttää muutaman blogistin perustelujen tähden.

Olli Pusa

Tässä äänestyksessä kannan vaihto on sallittua.

Juha Kuittinen

A, Koska olisi oma valuutta ja oma keskuspankki- valuutan säätely olisi helpompaa ja voitaisiin käyttää tarpeen vaatiessa sitä "devalvaatiomörköä".

Olli Pusa

Kiitos perustelusta. Valitset A:n koska silloin on D ;-)

Olli Pusa
Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Otetaan vaihtoeto C ilman kansanäänestystä parinkymmenen vuoden luonnollisella kehityskaarella, jossa ulko- ja turvallisuuspolitiikka pitää nostaa pikaisesti EU:n kehittämisen keskiöön.

Olli Pusa

Miten arvasinki kantasi Börje.

Ei kansanäänestystä, pitkä sirtymäkausi. Eikä tuo ole Sipilän linjaa? Varo ettet leimaidu kepulaiseksi ;-)

Miksi ulko- ja turvallisuuspolitiikka on niin kiireellistä?

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Suomen näkövinkkelista Venäjän polittinen kehitys on aika negatiivista ja aseistautuminen tätä nykyä massiivista. Suomen kannattaa hakeutua vähän isompaan porukkaan. Nykyinen asetelma tarjoaa Venäjälle sanelijan aseman.

Sipilä on fiksu kaveri. Oppositiossakaan ei kannata poltella siltoja. Sipilä on erittäin todennäköisesti seuraavan hallituksen valtiovarainministeri.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #75

Tiedän hyvin Venäjän poliittisen ja sotilaspoliittisen kehityksen. Siitä löytyy mielenkiintoinen tutkimus Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen sivuilta (Forss, Kiianlinna, Inkinen, Hult: Venäjän sotiaspoliittinen kehitys ja Suomi.)

Ja silti olen sitä mieltä, että Suomen pitää pikaisesti erota eurosta. Euro ei tarjoa Suomelle mitään turvatakuita. Eurosaeikkailu päättyy todennäköisimmin täydellieen kaaoskseen. Silloin Suomen talous on sekaisin, maanpuolustus rahapulassa laiminlyöty. Tyhmyyttä.

"Sipilä on erittäin todennäköisesti seuraavan hallituksen valtiovarainministeri."

Suomalaisen poliittisne kulttuurin ydin alastomana. Kannattaa limboilla Suomelle tärkeissä asioissa, niin voi päästä ihan ministeriksi. Ja tämä porukkako muka kykenee miettimään Suomen turvallisuutta?

Arvo Kuusela Vastaus kommenttiin #75

"Sipilä on erittäin todennäköisesti seuraavan hallituksen valtiovarainministeri."

Sipilä on osoittanut fiksuutensa yrityselämässä, hän on maltillinen ja rauhallinen ja näyttää osaavan myös poliittisen pokerin. Se tarkoittaa sitä että hän pelaa korttinsa oikein. Sipilä on nykäissyt keskustan pois siltä populistiselta uralta johon se ajautui vaalitappion jälkeen.

Jyrki Boy näyttää vihdoin joutuneen median korppikotkien kynsiin ja sitä myötä kokoomuksen taivaalle näyttää nousevan pilviä, kun taas Sipilä vahvistaa keskustaa oppositiossa viisaalla tavalla.

Veikkaukseni on että Sipilä on seuraava pääministeri ja Jutta jatkaa rahaministerinä, jos jaksaa, näyttää aika väsyneeltä jo. Kokoomus on seuraavan vaalikauden oppositiossa.

.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #79

Tyypit arpoo sitäkuka saa leikkiä kalifia (ministeriä) Suomessa eikä ketään kiinosta, mitä se Suomelle maksaa. Kuvaa sitä, miten suuri muutoksen tarve suomalaisessa politiikassa on. Poliittinen rappio on syvä ja Sipilä saanut siitä liian súuren tartunnan ollakseen uudistava voima.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #79

Maalintulojärjestys ek-vaaleissa on Kokoomus, Keskusta, Sdp, Persut, Vihreät, Vasurit...

Hallituksen rungon muodostavat Kokoomus, Keskusta, Vihreät ja Rkp. Vasurit ja/tai KD voidaan tarvita riittävän enemmistön saamiseksi. Kokkareilta pääministeri ja Keskustalta valtiovarainministeri. Siksi Sipilä.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #84

Olet Börje syvässä kuopassa. Pohdit kuka saa vaaleissa mitäkin saalista. Kuka saa leikkiä ministeriä ja nimittää kavereitaan virkoihin. Mutta yhtään ajatusta et ole uhrannut sille, mikä on Suomelle edullisinta politiikkaa.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Viitaten laajoihin jorinoihini kommentissa (72.) ja hyvään uskooni, hyvälaatuinen B, eli EU ilman euroa, voisi ehkä vielä toimia.
Jos homma ei sittenkään pelaa, niin (A) käy myös. Euroopan yhteistyötä haluaisin jatkaa valtioiden tasa-arvon pohjalta. Homma pelaa Keski-Euroopasta pohjoiseen päin.;-)

Olli Pusa

Tulkitaan vastaukseksi heikko B).

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

F. Tässä vaihtoehdossa Suomi eroaa EU:sta, mutta valuuttana käyttää euroa. Ulkomaan kauppaa käytäisiin markkinoiden ehdoilla ja maasta poistuessa tai maahan saapuessa pitäisi aina esittää passi. Suomi ei maksaisi kenenkään toisen valtion velkoja, eikä mitään jäsenmaksuja tai netto osuuksia, puhumattakaan toisten valtioiden jäsenmaksuosuuksien helpotuksia. EU-dirktiivit poistettaisiin ja kilpailukykymme palautuisi. Vihannekset saisivat olla muodoltaan luonnollisia kelvatakseen kaupalliseksi tuotteiksi. Risteilijöiden rakentamisesta päättäisimme itse, eikä Italian herrat kävisi moittimassa perinne ruokiamme,...

Olli Pusa

Noista muotoillusita lähinnä taitaisi kuitenkin olla A) ?

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Ikävä kyllä, pakko sanoa omasta puolestani A. Mieluiten valitsisin B:n, mutta en pidä mitenkään mahdollisena, etteikö tuo porukka innostuisi taas rakentelemaan tukiais- ja liittovaltiotyyppisiä rakennelmia heti kun silmä välttää. Jo ihan peliteoreettisena tarkasteluna "löyhä liitto" on vain aste-eron verran huonompi kuin "syvempi liitto".

Siinä vaiheessa kun EK:n nimittämä pääministeri (hieman ilkeästi sanottu) järjestää kansanäänestyksen Suomen roolista EU:ssa ja on vielä valmis toimeenpanemaan kansanäänestyksen lopputuloksen, on ainakin euro ja pitkälti myös EU hajonnut. Siksi kysymys on hieman teoreettinen.

Olli Pusa

Sinänsä on hyvin mahdollista ja jopa todennäköistä, että ennen kuin kansanäänestystä Suomessa järjestetään, euro on hajonnut ja EU:kin vakavissa kouristuksissa. Siksi yhtenä kysymyksenä oli se, milloin äänestys pitäisi järjestää.

Jos nimittäin euroaluetta yritetään väkisin vielä tiivistää ennen romahdusta, kansanäänestys voisi olla keino valaa selkärankaa suomalaisin päättäjiin. Pysyvät erossa tiivistämisestä ja keskittyvät seuraamaan kuolinkamppailua.

Arvo Kuusela

"Jos nimittäin euroaluetta yritetään väkisin vielä tiivistää ennen romahdusta, kansanäänestys voisi olla keino valaa selkärankaa suomalaisin päättäjiin. Pysyvät erossa tiivistämisestä ja keskittyvät seuraamaan kuolinkamppailua."

Mitä vain voi tapahtua tulevaisuudessa, tai, ellei nyt mitä tahansa, niin monenlaiset skenariot ovat kuitenkin mahdollisia. Minä en väitä olevani oikeassa, kuten Olli Pusa väittää. Kun on hyvin monenlaisia ennusteita tulevaisuudesta, niin on todennäköistä että joku niistä muistuttaa sitä tulevaisuutta joka toteutuu. Se ei varsinaisesti todista sitä että se joka arvasi oikein olisi ollut oikeassa, hän vain arvasi oikein.

Olli Pusan visio tulevaisuudesta näyttää sekin minusta mahdolliselta, vaikkakin epäonnekkaalta ja huonolta ratkaisulta, mutta sen toteutuminen ei tekisi Ollista suurta Gurua johon kannattaisi aina tulevaisuudessakin luottaa kaikissa asioissa. :)

Minä en esitä visiota, koska hyväksyn monet esitetyt ja vielä esittämättömät visiot mahdollisina. Esitän sen sijaan toiveen.

Toivon että EU kehittyisi rauhallisesti ja demokraattisin menetelmin liittovaltioksi ja sen avulla Euroopassa vallitsisi rauha ja siellä jatkuisi hyvinvointi jossain mittakaavassa. Valtavaan kasvuun tulevaisuudessa en usko, koska kilpailu tavaroiden tuottamisessa tulee edelleen kovenemaan.

Toivon että Euroopassa pystyttäisiin hallitusti ajamaan elintasoa alas, säilyttämään kilpailukyky ja työpaikat ja osa saavutetusta hyvinvoinnista. Se edellyttää rauhaa Euroopassa ja voimavarojen yhdistämistä ja yhteistyötä Euroopan kansojen välillä. Siihen on tiivistyvä EU tai hallinnon keskittäminen ja yhteistyön tiivistäminen jollain muulla nimikkeellä oiva keino.

.

Olli Pusa

"Se ei varsinaisesti todista sitä että se joka arvasi oikein olisi ollut oikeassa, hän vain arvasi oikein."

Kuuselahan alkaa jo selittelemään kuin tajuaisi omien arvioidensa menneen pieleen. Kuuselan kannanotot ovat selaisia, että minulla ei ole mitään syytä epäillä hänen omaan kuvaustaan: ne ovat puhtaasti Kuuselan arvauksia. Se ei tarkoita, että muiden kannanotot ovat arvauksia. Kuusela voi puhua vain omasta puolestaan.

"Toivon että EU kehittyisi rauhallisesti ja demokraattisin menetelmin liittovaltioksi"

"Toivon että Euroopassa pystyttäisiin hallitusti ajamaan elintasoa alas, säilyttämään kilpailukyky ja työpaikat ja osa saavutetusta hyvinvoinnista. "

Tämän kirjoituksen ei ollut tarkoituskaan olla toivotaan toivotaan konsertti. Tavoitteena on perustella kantansa asiallisilla argumenteilla eikä arvauksilla ja toivomuksilla.

Arvo Kuusela

"Tämän kirjoituksen ei ollut tarkoituskaan olla toivotaan toivotaan konsertti. Tavoitteena on perustella kantansa asiallisilla argumenteilla eikä arvauksilla ja toivomuksilla."

Anteeksi.

Koska perustellen yritin selittää että monenlaiset skenariot tulevaisuudesta ovat mahdollisia, myös sinun skenariosi voi valitettavasti toteutua, päätin esittää skenarion sijasta oman toiveeni, koska jos esittäisin jonkin skenarion, niin se olisi joka tapauksessa vain toive, kuten sinunkin skenariosi on sinun toiveesi.

.

Olli Pusa Vastaus kommenttiin #120

Höpö höpö. Monenlaisia skenaarioita mahtuu maailmaan. Mutta niistä pitää päättää, mikä on realisinen ja todennäköisesti toteutuva. Usein puutteellisilla tiedoilla.

Esitä vapaasti skenaariosi. Mutta jos haluat muiden siihen uskovan, pitää sinun pystyä perustelemaan se. Ilman perusteluja toiveesi on vain toiveesi.

Minun skenaarioni ei ole minun toiveeni. Vaan tiedossa oleviin seikkoihin perustuva pohdinta siitä, mitkä skenaariot ovat mahdollisia ja todennäköisiä.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #120

Kuusela, skenaario <> toive. Kyllä mä ymmärrän, että harmittaa, kun huonosti menee, eikä omat veikkaukset ole aina menneet ihan putkeen. Kun nykyisestä kehityksestä tuli varoitettua ajoissa, niin mielestäsi se oli väärin ja populistista. Nyt kun niin käy, niin vakaan käsityksen tilalle on tullut toivominen?

Tajuatko yhtään, millaisen laskun tämä mm. sinun ideologinen taakkasi on jättämässä jälkipolville?

EDIT: Jumaliste kun risoo. Jos joku on ollut oikeassa, se on mielestäsi ehkä vain ollut tsägäarvaus? Tälläkö peset kätesi, SDP:n, Suomen täysin tarpeettomien riskien haalimisen?

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi

Tärkeimmät perustelut tuolle EI potenssiin sata kannalleni: Tässä on aikalailla keskitytty EU-jäsenyyden hintaan rahana. Tottakai tärkeää. Mutta olen itse huomattavasti vielä enemmän huolissani ei-rahallisesti arvotettavista kustannuksista.

Historiafriikkinä minusta tämä kaava on alusta lähtien tuntunut pelottavan tutulta.
Muutaman viime vuoden aikana se on nopeutuvalla vauhdilla tullut yhä selvemmäksi.
Kuulostaako tutulta: näennäisdemokratia, sensuurin koveneminen, kovenevat arvot ja niiden myötä yhä useampien ihmisarvon kyseenalaistaminen, vihamielisyyden ja kyttäämisen ilmapiiri... Välillä tuntuu, etten enää tunne tätä Suomea, jossa elämme.

Olli Pusa

Noita tärkeitä asioita on vaikea laittaa mitattavaan muotoon tällaisessa "äänestyksessä". Jokainen ottaa ne omien tuntojensa mukaan huomioon kantaansa päättäessään.

Toimituksen poiminnat